Obniżka prowizji dla klientów Domu Maklerskiego ING

Dom Maklerski ING obniżył prowizję od obrotu kontraktami terminowymi na indeksy, zawieranymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowe stawki będą obowiązywały do 31 grudnia br.

Z obniżonych stawek prowizji mogą skorzystać klienci, którzy zlecenia obrotu kontraktami terminowymi na indeksy składają przez internet, telefon oraz osobiście. Obniżona stawka prowizji jest przyznawana na miesiąc, na podstawie obrotu wykonanego w poprzednim miesiącu. Promocja obejmuje transakcje zawierane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obniżone stawki prowizji przedstawiają poniższe tabele:

- dla zleceń internetowych:

Wykonany obrót miesięczny

(liczba kontraktów)

Dotychczasowa stawka

Nowa stawka

101  - 250

9 zł / kontrakt

7,50 zł / kontrakt

 powyżej 250

8 zł / kontrakt

6,50 zł / kontrakt

 

- dla zleceń telefonicznych i osobistych:

Wykonany obrót miesięczny

(liczba kontraktów)

Dotychczasowa stawka

Nowa stawka

1 - 250

12 zł / kontrakt

10 zł / kontrakt

 powyżej 250

11 zł / kontrakt

10 zł / kontrakt

Szczegółowe informacje o promocji dostępne są:

- na stronie internetowej http://www.ingsecurities.pl/main_obnizona_stawka_prowizji.xml

- pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 120 120 lub 32 357 00 66

 

Nota prawna / ryzyko

Dom Maklerski ING jest nazwą marketingową dla detalicznej działalności maklerskiej prowadzonej przez ING Securities Spółkę Akcyjną w Warszawie, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejszy komunikat został przygotowany przez ING Securities S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty dotyczącej zakupu bądĹş sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z póĹşn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z póĹşn. zm.).

ING Securities nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, co do zawarcia takich transakcji. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko, podejmując niezależne, autonomiczne decyzje dotyczące zawierania transakcji oraz dotyczące faktu, czy dana transakcja jest dla Klienta odpowiednia lub właściwa, w oparciu o własny osąd lub na podstawie niezależnej profesjonalnej porady.

Przedstawione w niniejszym komunikacie usługi obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowany kapitał.

Authors

Related posts

Top