Zapisy na akcje Alior Banku w Domu Maklerskim ING

Zgodnie z trwającą ofertą publicznej sprzedaży akcji Alior Bank S.A., ING Securities przyjmuje w dniach 22 listopada - 3 grudnia br. zapisy na oferowane akcje. Z tej okazji Dom Maklerski przygotował również specjalną promocję.

W ramach promocji związanej z zapisami na akcje Alior Bank S.A.:

  • rachunki otwarte do końca 2012 roku są zwolnione z opłaty za prowadzenie rachunku za rok 2012,
  • prowizja od złożenia zapisu na Alior Bank S.A. wynosi 0,29%, nie mniej niż 6 zł.

Więcej informacji o ofercie jest dostępnych na stronie http://serwis.ingsecurities.pl/serwis_alior.xml

 

Nota prawna / ryzyko

Dom Maklerski ING jest nazwą marketingową dla detalicznej działalności maklerskiej prowadzonej przez ING Securities Spółkę Akcyjną w Warszawie, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejszy komunikat został przygotowany przez ING Securities S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty dotyczącej zakupu bądĹş sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z póĹşn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z póĹşn. zm.).

ING Securities nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, co do zawarcia takich transakcji. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko, podejmując niezależne, autonomiczne decyzje dotyczące zawierania transakcji oraz dotyczące faktu, czy dana transakcja jest dla Klienta odpowiednia lub właściwa, w oparciu o własny osąd lub na podstawie niezależnej profesjonalnej porady.

Przedstawione w niniejszym komunikacie usługi obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowany kapitał.

Authors

Related posts

Top